Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Polska Hala: 1 Stoisko: J19


Raben Logistics Polska, największa spółka Grupy Raben, oferuje usługi z zakresu dystrybucji krajowej, międzynarodowej, kompleksowej obsługi logistycznej w tym usług dodanych (takich jak np. copacking i comanufacturing) i logistyki e-commerce. Zasoby spółki to ok. 3800 pracowników zatrudnionych w 35 oddziałach, zróżnicowane magazyny o pow. ok. 560 tys. m' i ok. 5000 nowoczesnych środków transportu do dyspozycji. Doświadczony i zaangażowany zespól pracowników, nakierowany jest na wymianę doświadczeń, wspólne osiąganie celów oraz opiekę nad całym procesem logistycznym.
Firma zajmuje się obsługą wielu grup produktowych, m.in. artykułów spożywczych, FMCG, kosmetyków, towarów przemysłowych i artykułów chemicznych oraz produktów niebezpiecznych.

Raben Logistics Polska, the largest company of the Raben Group, offers services in the field of domestic & international distribution, comprehensive logistics services including VAS - alue added services (e.g. co-packing & comanufacturing) & e-commerce logistics services. The company's resources are about 3800 employees worked in 35 branches all over Poland, diverse warehouses with an area approx. 560,000 M2 and about 5,000 modern means of transport at our disposal. An experienced and involved team of employees (People with Drive) is designed to exchange experiences, jointly achieve goals and care for the entire logistics process.
The company deals with the service of many product groups, including groceries, FMCG, cosmetics, industrial goods and chemical products and dangerous products.

www.raben-group.com

Kategorie

, , ,